After receiving a grant, following these tips can help maintain a good relationship with a donor
Musicians perform on a mobile platform.

Banners on a mobile concert stage in Myanmar focus on the rights of voters with disabilities and provide visibility of donor logos

Disabled people's organizations (DPOs) and civil society organizations (CSOs) often receive grants to support programmatic and other expenses. Maintaining a good relationship with a donor is important for several reasons. This tool includes a few examples of how to build and maintain that relationship such as including the donor's logo on promotional materials and scheduling regular check-ins.

Ինչպե՞ս եք ԴՈՒՔ բարելավել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները:

Պատմեք մեզ ձեր ռազմավարության մասին:

Կիսվեք մեզ հետ հիմա: