Bài lưu trữ

Một hội nghị tại Mê-hi-cô với thành viên tham gia có cả người khuyết tật và không khuyết tật

Người khuyết tật có quyền tham gia đầy đủ các hoạt động trong đời sống kinh tế, chính tri, xã hội, v.v…Các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ không được phân biệt đối xử đối với người khuyết tật.

Điều này không có nghĩa là cần phải có một luật duy nhất giải quyết tất cả các trường hợp phân biệt đối xử đối với người khuyết tật. Người khuyết tật tại một quốc gia cụ thể có thể quyết định chọn một mảng nội dung hoặc một dự luật/chính sách nào đó mà có tác động chiến lược đến các nhà hoạch định chính sách và công chúng. Ví dụ, một cộng đồng những người khuyết tật khác nhau trước tiên có thể lựa chọn việc vận động chính sách cho vấn đề tiếp cận tại các tòa nhà chính phủ, hoặc vấn đề tiếp cận trong hệ thống giao thông – vận tải...